Văn bản quy phạm pháp luật

Điều lệ Trường Đại học số 70 (2014)(04/12/2020)

Điều lệ Trường Đại học số 70 (2014)(04/12/2020)

Thông tư liên tịch số 07 (2009) Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp GD&ĐT(04/12/2020)

Thông tư liên tịch số 07 (2009) Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp GD&ĐT(04/12/2020)

Quyết định 244 (2005) của Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi của nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy(04/12/2020)

Quyết định 244 (2005) của Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi của nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy(04/12/2020)

Nghị định 54 (2011) của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo (04/12/2020)

Nghị định 54 (2011) của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo (04/12/2020)

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 05/6/2019(04/12/2020)

hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo(04/12/2020)

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 05/06/2019(04/12/2020)

hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/ QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập(04/12/2020)

Thông tư 18 (2017) Quy định hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên(04/12/2020)

Thông tư 18 (2017) Quy định hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên(04/12/2020)

Thông tư 08 (2018) Quy định về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên(04/12/2020)

Thông tư 08 (2018) Quy định về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên(04/12/2020)

Biểu Mẫu

Thuyên chuyển - Thôi việc(04/12/2020)

Thuyên chuyển - Thôi việc (04/12/2020)

Chuyển chức danh nghề nghiệp(04/12/2020)

Chuyển chức danh nghề nghiệp (04/12/2020)

Biểu mẫu dùng chung(04/12/2020)

Biểu mẫu dùng chung (04/12/2020)

Biểu mẫu đi học(04/12/2020)

Biểu mẫu đi học (04/12/2020)

  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved