Trần Văn Phúc

Trần Văn Phúc

Chức vụ: Trưởng Phòng

Học vị: ThS.GVC

Điện thoại:

Email: tvphuc@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ

a) Quản lý, điều hành và quyết định toàn diện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ kết quả hoạt động và hiệu quả công tác của Phòng.
b) Trực tiếp tham mưu về chiến lược phát triển: cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân lực giai đoạn trung hạn và dài hạn, cơ chế quản lý và phân cấp quản lý.
c) Quản lý, bố trí, phân công nhiệm vụ; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các viên chức; nhận xét, đánh giá viên chức của Phòng trong thực hiện nhiệm vụ công tác theo quy định chung của Trường, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng và các quy định của pháp luật có liên quan.
d) Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả công tác, hoạt động của Phòng hằng tháng, quý, 06 tháng và hằng năm theo quy định của Trường; báo cáo đột xuất những hoạt động của Phòng theo yêu cầu của lãnh đạo Trường.
đ) Trực tiếp ký duyệt các văn bản của Phòng; ký một số văn bản của Trường theo phân cấp của Hiệu trưởng.
e) Quản lý nội dung website của Phòng, các hoạt động bảo đảm chất lượng, tài chính và tài sản của Phòng theo quy định của Trường và pháp luật có liên quan.
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Đảng ủy và lãnh đạo Trường.
Nhân sự Phòng TCCB

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved