Đặng Thị Thu Liễu

Đặng Thị Thu Liễu

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Học vị: ThS.GVC

Điện thoại:

Email: dttlieu@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ

a) Giúp cho Trưởng phòng trong việc điều hành, thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về toàn bộ kết quả hoạt động, hiệu quả công tác thuộc mảng chức năng: đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, viên chức và nhân viên; thi đua khen - thưởng và kỷ luật.
b) Trực tiếp tham mưu cho Trưởng phòng và Hiệu trưởng các nội dung liên quan đến công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức và nhân viên; thi đua khen - thưởng; kỷ luật.
c) Chuyển chức danh nghề nghiệp; xét và cử dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, chức danh nghề nghiệp theo kết quả công nhận của cấp có thẩm quyền.
d) Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và lãnh đạo Trường.
Nhân sự Phòng TCCB

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved