Nguyễn Thị Ngọc Chi

Nguyễn Thị Ngọc Chi

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: ThS

Điện thoại:

Email: ntnchi@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ

a) Đào tạo trình độ chuyên môn, chính trị để chuẩn hóa đội ngũ viên chức theo chiến lược phát triển đội ngũ nhân lực của Trường; Xây dựng và hoàn thiện danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu dùng chung trong toàn Trường theo các ngành đào tạo của Trường.
b) Quản trị phần mềm quản lý viên chức và nhân viên: củng cố, cập nhật, hồ sơ viên chức và nhân viên (dữ liệu mềm); đăng văn bản lên hệ thống thông tin nội bộ của Trường.
c) Chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, thâm niên nhà giáo, trợ cấp ưu đãi và trợ cấp thâm niên.
d) Điều động viên chức và nhân viên; luân chuyển viên chức và nhân viên theo danh mục vị trí việc làm phải định kỳ chuyển đổi theo quy định pháp luật.
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Trường.

Nhân sự Phòng TCCB

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved