Bùi Văn Diễn

Bùi Văn Diễn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Học vị: ThS

Điện thoại:

Email: bvdien@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ


a) Quy hoạch viên chức quản lý; quyết định nhân sự cấp đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, bộ môn và tương đương (bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến độ tuổi nghỉ hưu, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ quản lý).
b) Tiếp nhận, kiểm tra nội dung và ban hành các quy định, quy chế quản lý điều hành trong Trường (do các đơn vị hỗ trợ, phục vụ đào tạo đề xuất) sau khi có ý kiến kết luận về nội dung của Tập thể lãnh đạo Trường.
c) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan.
d) Trực tiếp hỗ trợ viên chức trong đơn vị thực hiện: công tác đào tạo chuẩn hóa đội ngũ viên chức theo chiến lược phát triển đội ngũ nhân lực của Trường; tuyển dụng, hợp đồng lao động, tiếp nhận công tác đối với viên chức và nhân viên; hướng dẫn tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức.
đ) Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng và lãnh đạo Trường.


Nhân sự Phòng TCCB

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved