Dương Vân Anh

Dương Vân Anh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: ThS

Điện thoại:

Email: dvanh@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ

a) Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, viên chức và nhân viên trong Trường theo quy định
b) Đánh giá hiệu quả hoạt động sau khi được thành lập 06 tháng, 12 tháng đối với các đơn vị, tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường; lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất đối với các chức danh quản lý theo quy định.
c) Công tác thuê, khoán lao động đối với các công việc không thuộc danh mục vị trí việc làm; chi trả các khoản phụ cấp/trợ cấp kiêm nhiệm, độc hại, nặng nhọc trong Trường.
d) Công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập theo quy định; quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ của đơn vị; Công tác ISO, bảo đảm chất lượng của đơn vị.
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Trường.

Nhân sự Phòng TCCB

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved