Nguyễn Văn Phước Tiến

Nguyễn Văn Phước Tiến

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: ĐH

Điện thoại:

Email: nvptien@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ

a) Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức và nhân viên: xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện (Trường tổ chức để bồi dưỡng đội ngũ); cử viên chức đi hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng, … (ngoài Trường).
b) Thực hiện quy định về thôi việc, chuyển công tác đối với viên chức và nhân viên.
c) Văn thư của Phòng.
d) Quản lý, hoàn chỉnh và cập nhật thường xuyên hồ sơ cá nhân của các viên chức và nhân viên đang được lưu giữ tại Phòng.
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Trường.


Nhân sự Phòng TCCB

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved