Trần Thanh Phúc

Trần Thanh Phúc

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: ThS

Điện thoại:

Email: ttphuc@dthu.edu.vn

Phân công nhiệm vụ

a) Quản trị phần mềm quản lý viên chức và nhân viên; đăng văn bản lên hệ thống thông tin nội bộ của Trường; phát triển website của Phòng; củng cố, cập nhật, lưu trữ hồ sơ viên chức và nhân viên (dữ liệu mềm).
b) Tuyển dụng, hợp đồng lao động, tiếp nhận công tác đối với viên chức và nhân viên; hướng dẫn tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức.
c) Tổng hợp số liệu dùng chung của đơn vị, báo cáo hằng tháng, quý, năm và đột xuất cho Trường theo quy định.
d) Hoạt động làm thêm giờ của viên chức và nhân viên tại các đơn vị.
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Trường.


Nhân sự Phòng TCCB

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved