Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (18/05/2022)

Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (18/05/2022)

Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021(24/09/2021)

Quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo(24/09/2021)

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019(04/12/2020)

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học(04/12/2020)

Thông tư liên tịch số 07 (2009) Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp GD&ĐT(04/12/2020)

Thông tư liên tịch số 07 (2009) Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp GD&ĐT(04/12/2020)

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020(04/12/2020)

Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức(04/12/2020)

Quyết định 244 (2005) của Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi của nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy(04/12/2020)

Quyết định 244 (2005) của Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi của nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy(04/12/2020)

Nghị định 54 (2011) của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo (04/12/2020)

Nghị định 54 (2011) của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo (04/12/2020)

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 05/6/2019(04/12/2020)

hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo(04/12/2020)

Biểu Mẫu

Thuyên chuyển - Thôi việc(04/12/2020)

Thuyên chuyển - Thôi việc (04/12/2020)

Chuyển chức danh nghề nghiệp(04/12/2020)

Chuyển chức danh nghề nghiệp (04/12/2020)

Biểu mẫu dùng chung(04/12/2020)

Biểu mẫu dùng chung (04/12/2020)

Biểu mẫu đi học(04/12/2020)

Biểu mẫu đi học (04/12/2020)

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved