Lãnh đạo Phòng

Trần Văn Phúc


Trần Văn Phúc

Chức vụ: Trưởng Phòng

Học vị: ThS.GVC

Điện thoại:

Email: tvphuc@dthu.edu.vn


Đặng Thị Thu Liễu


Đặng Thị Thu Liễu

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Học vị: ThS.GVC

Điện thoại:

Email: dttlieu@dthu.edu.vn


Bùi Văn Diễn


Bùi Văn Diễn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Học vị: ThS

Điện thoại:

Email: bvdien@dthu.edu.vn


Chuyên viên

Lê Thị Bích Tuyền


Lê Thị Bích Tuyền

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: ltbtuyen@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Ngọc Chi


Nguyễn Thị Ngọc Chi

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: ThS

Điện thoại:

Email: ntnchi@dthu.edu.vn


Võ Thị Kim Tiến


Võ Thị Kim Tiến

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại:

Email: vtktien@dthu.edu.vn


Trần Thanh Phúc


Trần Thanh Phúc

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: ThS

Điện thoại:

Email: ttphuc@dthu.edu.vn


Dương Vân Anh


Dương Vân Anh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: ThS

Điện thoại:

Email: dvanh@dthu.edu.vn


Nguyễn Văn Phước Tiến


Nguyễn Văn Phước Tiến

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: ĐH

Điện thoại:

Email: nvptien@dthu.edu.vn


Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved