Giới thiệu Phòng Tổ chức cán bộ(04/12/2020)


   Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập theo Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐT ngày 05 tháng 11 năm 2020 về việc cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2023.

   Phòng có 09 viên chức, gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng đều có trình độ thạc sĩ, 08 chuyên viên trong đó có 06 thạc sĩ và 02 cử nhân. Có 08 viên chức được đào tạo từ ngành Sư phạm. Các viên chức của phòng đều được tập huấn hoặc đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ quản lý; Phần lớn các thành viên của phòng đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (8/9).

   Cơ sở vật chất: Phòng được cấp 04 phòng làm việc với 10 bàn làm việc riêng cho từng cá nhân; mỗi cá nhân đều được trang bị máy vi tính và các trang thiết bị cần thiết phục vụ yêu cầu công việc.

1. Chức năng
Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý về công tác Tổ chức cán bộ, Thi đua - Khen thưởng và kỷ luật viên chức và người lao động trong Nhà trường.

2. Nhiệm vụ
a) Xây dựng và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; cơ chế quản lý trong Nhà trường.
b) Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ nhân lực theo chiến lược tổng thể phát triển Nhà trường ở giai đoạn trung hạn, dài hạn.
c) Thực hiện công tác tuyển dụng, hợp đồng, sử dụng viên chức và người lao động trong Nhà trường.
d) Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ và công tác nhân sự quản lý trong Trường.
đ) Thực hiện các chế độ, chính sách về lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách khác đối với viên chức, người lao động theo đúng quy định của Ngành, pháp luật lao động có liên quan.
e) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan.
g) Thực hiện công tác đánh giá phân loại, thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với viên chức và người lao động trong Trường.

Tin tức liên quan

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved