BIỂU MẪU

Thuyên chuyển - Thôi việc

Thuyên chuyển - Thôi việc (04/12/2020)

Chuyển chức danh nghề nghiệp

Chuyển chức danh nghề nghiệp (04/12/2020)

Biểu mẫu dùng chung

Biểu mẫu dùng chung (04/12/2020)

Biểu mẫu đi học

Biểu mẫu đi học (04/12/2020)

Tin mới đăng

Liên kế Web


  • Copyright 2019 - PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, All Rights Reserved